Shopping Cart (Login required)

Valberedning

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2017 att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har utsetts för Biotage AB.

Valberedningens representanter är: 
Harald Høegh, Vind AS, Ordförande i Valberedningen
Marianne Flink, Swedbank Robur fonder
Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden 
Ove Mattsson, styrelseordförande Biotage AB 

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Biotage styrelse kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail:  info@biotage.com